Kedves Látogató!

Engedd meg, hogy az alábbiakban röviden tájékoztassunk weboldalunk adatkezeléséről és az azzal kapcsolatos eljárásokról, információs lehetőségekről, illetve egyéb összefüggő kérdésekről.

A hatályos jogszabályi környezettel összhangban – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek előírásaira – kezeljük a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat.

Weboldalunk, illetve az azt üzemeltető Uniflox Bt. elsősorban az adatkezeléssel érintett személyek önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása alapján kezel személyes adatokat. Ilyen önkéntes hozzájárulásnak minősül az érintettek részéről a kapcsolati űrlap kitöltése, hírlevélre és egyéb listára való feliratkozás, nyereményjátékban való részvétel stb.

A birtokunkba kerülő személyes adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően és az ahhoz szükséges mértékben kezeljük az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának időpontjáig.

Ilyen adatkezelési célok különösen, de nem kizárólagosan:

  • kapcsolattartás érdeklődőinkkel,
  • a CARIB Swimwear termékeivel kapcsolatos ismertetők, hírlevelek és ajánlatok kézbesítése.

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat harmadik személyek részére nem adjuk tovább, ide nem értve, ha az érintett előzetes, kifejezett írásbeli beleegyezését adja, vagy törvény az adattovábbítást kifejezetten elrendeli.

Az önkéntes adatszolgáltatás körén túl kizárólag törvényi, jogszabályi felhatalmazás alapján kezelünk és továbbítunk adatokat.

Adatkezelésünk során maradéktalanul eleget teszünk a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, azaz a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kizárólag az érintettek hozzájárulásában megadott célokra, a mindenkori adatkezelési célhoz szükséges mértékben és időtartamban kezeljük. Adatkezelésünk során kizárólag időszerű és pontos adatokat kezelünk. Az adatok kezelése során igyekszünk mindenkori anyagi forrásaink alapján megengedhető technikai eszközök segítségével magas fokú technikai védelmet biztosítani. Megteszünk továbbá minden tőlünk elvárható intézkedést annak érdekében, hogy megakadályozzunk bármilyen jogosulatlan adatkezelést, illetve adattovábbítást.

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása alapján hozzuk nyilvánosságra.

Az adatkezelés céljának megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül külön kérelem nélkül töröljük a vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezeléssel érintett személyek bármikor, indokolás nélkül kérhetik adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatják korábban megadott adatkezelésre vonatkozó engedélyüket, hozzájárulásukat, továbbá tehetnek észrevételt, panaszt az info@caribswimwear.com e-mail címen. Az adatkezeléssel érintett személyek kérésére haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül intézkedünk az érintettek személyes adatának helyesbítéséről, módosításáról, illetve törléséről, továbbá észrevételének, panaszának érdemi megválaszolása iránt.

Amennyiben az adatkezeléssel érintett személy azon a véleményen van, hogy személyes adatait jogosulatlanul kezeljük, úgy tiltakozhat azok kezelése ellen. Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgáljuk, és döntésünkről kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

A jelen adatvédelmi tájékoztatóval, vagy bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat, panaszokat az info@caribswimwear.com e-mail címre várjuk.